A kötelező feladatok ellátása mellett sokféle lakossági szolgáltatással könnyítjük meg a község lakóinak életét.

Ment-e a könyvek által a világ elébb?
Ment, hogy minél dicsőbbek népei,
Salakjok annál borzasztóbb legyen,
S a rongyos ember bőszült kebele
Dögvészt sóhajtson a hír nemzetére.
De hát ledöntsük, amit ezredek
Ész napvilága mellett dolgozának?
A bölcsek és a költők műveit,
S mit a tapasztalás arany Bányáiból kifejtett az idő?
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban, részlet

Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember;
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember –
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.
Babits Mihály: Ritmus a könyvről, részlet

Könyvtár

A könyvtár szakmai tevékenységét önállóan végzi, de szoros kapcsolatban van a művelődési ház szakfeladattal.

A könyvtár típusa:

Általános gyűjtőkörű, alapfokú ellátást nyújtó „曚”・típusú nyilvános könyvtár.
A 64/1999. (4.28.) Kormányrendelet a nyilvános könyvtárak vezetéséről rendelkezései alapján a könyvtár szerepel a nyilvános közkönyvtárak jegyzékén.

Feladata:


- A gyűjtemény folyamatos fejlesztése, gondozása, rendelkezésre bocsátása 
- Tájékoztatás a könyvtár dokumentumairól
- a dokumentumok helyben használatának biztosítása –・olvasótermi és számítógépes felhasználás
- más könyvtárak állományaihoz való hozzáférés biztosítása, könyvtárközi kölcsönzés
- közhasznú települési információk nyújtása, témafigyelés, irodalomkutatás
- a Faluház programjainak népszerűsítése, rendezvények szervezése, lebonyolítása
- együttműködés, szaktanácsadás az iskolai könyvtárosok számára
- könyvtárismertető és könyvtárhasználati órák tartása óvodás és iskolás csoportok számára.

 

A könyvtár használatára vonatkozó külön szabályok

1. A könyvtár szolgáltatásait a nyitvatartási időben bárki igénybe veheti, használója, olvasója lehet bárki, aki a kulturális tv. ide vonatkozó szabályait, előírásait valamint a Könyvtár Használati Szabályzatot betartja.

A könyvtár gyűjtőköre:
 
Könyvekből


A könyvtár a C típusú alapfokú általános ellátás céljainak megfelelően gyűjti a nemzeti könyvtermésből az Új Könyvek által preferált, törzsanyagként megjelölt kézikönyveket, válogatva s a helyi sajátosságokat figyelembe az ismeretterjesztő- és szakirodalmi műveket, szépirodalmat, ifjúsági- és gyermekirodalmat.

Periodikákból


Teljességre törekvés nélkül - a helyi sajátosságok figyelembevételével - gyűjti a havi lapokat és folyóiratokat (megőrzése egy évig).

Hang- és vizuális információhordozókból


A gyermekfoglalkozásokhoz, könyvtári- és intézményi rendezvényekhez szükséges irodalmi-, szakmai-, és szórakoztató információhordozókat (CD, DVD, CD-ROM, VIDEO- és hangkazetta, hanglemez.), melyeket nem kölcsönöz.

 

Az állomány feltárásának, nyilvántartásának módja

1. Az állomány feltárása


Számítógépes nyilvántartással (katalógussal) rendelkezik.
A könyvtárban lévő dokumentumokat a Szikla Integrált könyvtári számítógépes rendszer segítségével dolgozza fel.
A helyismereti anyagról katalógust készít.

 2. Az állomány nyilvántartása


A könyvtár állományát címleltárkönyvben, csoportos leltárkönyvben és elektronikus formában (Szikla program) tartja nyilván.

 3.  A könyvtár állományát védelemben kell részesíteni.


A könyvtári állomány védelmét a nyilvántartásba vétel, a használat, a leltározás, valamint a nyilvántartásból való törlés során egyaránt biztosítani kell.

a./ A könyvtár köteles minden dokumentumáról folyamatosan és időrendben olyan állomány-nyilvántartást vezetni, amelynek alapján az állomány egészének  darabszáma és értéke bármikor megállapítható és ellenőrizhető.

b./  A könyvtár állományához tartozó valamennyi dokumentumon fel kell tüntetni az állomány-nyilvántartás (leltár) sorszámát, valamint vonalkódot kell hozzárendelni (mely tartalmazza az „€昿rdőkertesi Faluház és Könyvtár”・megnevezést és a vonalkód sorszámát)

c./ A könyvtári állomány ellenőrzését és az állományból történő törlését a 3/1975./VIII. 17./ KM-PM. számú együttes rendelettel kiadott szabályzat alapján kell végezni.


A KÖNYVTÁR teljes állománya szabadpolcon van elhelyezve. A lakosságtól nagyon sok könyvet kapunk, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Ezeket a könyveket folyamatosan válogatjuk és feldolgozzuk.
A könyvtár a Szikla integrált könyvtári rendszerrel működik. 2011-ben teljes egészében áttért a számítógépes nyilvántartásra és vonalkódos kölcsönzésre, ezáltal  áttekinthetőbb az állomány, gyorsabb-pontosabb a kölcsönzés, és a különböző statisztikák elvégzése.
Könyvtárközi kölcsönzés által olyan könyveket is az olvasók rendelkezésére tudunk biztosítani, melyek a mi könyvtárunkban nem találhatók meg.

Schaffer E. 4

 

A Könyvtár új nyitva tartása

 
HÉTFŐ    13.00 –20.00   
KEDD      8.00 –14.00   
SZERDA Szünnap   
CSÜTÖRTÖK     10.00 –16.00   
PÉNTEK     13.00 –20.00   
SZOMBAT Zárva   
VASÁRNAP Zárva